Obchodné podmienky a spôsob prevádzkovania stránok

1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky inzercie na portáli zonaumeni.cz a spôsob prevádzkovania stránok (ďalej len obchodné podmienky).

2. Web Zóna umenia zhromažďuje najmä umelecké súťaže, umelecké prehliadky, umelecké kurzy, umelecké semináre, umelecké workshopy, umelecké tábory a lektory umeleckého zamerania.

3. Prevádzkovateľom portálu zonaumeni.cz je MgA Vladimír Halíček, Helfertova 539/44, 61300 Brno (ďalej len „prevádzkovateľ").

Obsah stránok zonaumeni.cz je do značnej miery vytváraný či spoluvytváraný ich objednávateľovi, ktorým prevádzkovateľ umožňuje na tieto stránky ukladať informácie. Voči týmto objednávateľom a nimi vkladanému obsahu je prevádzkovateľ v postavení poskytovateľa služby, ktorá spočíva v ukladaní obsahu informácií poskytovaných objednávateľom ( prevádzkovateľ je teda takzvaný hosting provider). V súlade s ust. § 5 a nasl. zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, nezodpovedá prevádzkovateľ za obsah informácií uložených na žiadosť objednávateľa a nie je povinný dohliadať na obsah prenášaných alebo ukladaných informácií ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.

4. Tieto obchodné podmienky a spôsob prevádzkovania stránok (ďalej len obchodné podmienky) sú účinné a platné od 01.08.2023.

5. Súčasťou obchodných podmienok sú cenníky prevádzkovateľa a technické špecifikácie inzercie, dostupné na portáli zonaumeni.cz, pokiaľ z dohody strán nevyplýva inak.

6. Tieto obchodné podmienky sú objednávateľovi prístupné na portáli zonaumeni.cz.

7. Inzerciou sa rozumie oznámenie osoby odlišnej od prevádzkovateľa, ktoré nie je vlastným textom prevádzkovateľa, šírené na portáli zonaumeni.cz či už za finančnú odplatu, inú úhradu alebo zadarmo.

8. Objednávateľom sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá objedná šírenie inzercie.

9. Objednávateľ je oprávnený za účelom objednávania a úhrady inzercie na portáli zonaumeni.cz založiť klientsky účet (ďalej len „klientská administrácia“).

10. Pri založení účtu objednávateľ potvrdí, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, cenníkmi a technickými špecifikáciami, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Bez tohto súhlasu si objednávateľ nemôže založiť klientsky účet.

11. Objednávateľ prostredníctvom klientskej administrácie zadá svoju objednávku. Objednávateľ vo svojej klientskej administrácii vyplní osobné alebo firemné údaje a údaje, ktoré chce inzerovať. Potom požiada prevádzkovateľa o schválenie inzerovaného obsahu - objednávky . Pokiaľ prevádzkovateľ objednávku – inzerovaný obsah schváli, zašle elektronickou cestou objednávateľovi oznámenie o schválení objednávky a podklady na zaplatenie inzercie. Po zaplatení predpísanej čiastky prevádzkovateľ inzerciu zverejní.

12. K uzavretiu zmluvy o inzercii dochádza potvrdením objednávky prevádzkovateľom.

13. Obsah inzercie musí rešpektovať zásady dobrých mravov a nesmie porušovať zákony či iné záväzné predpisy platné v Českej republike.

14. Objednávateľ je zodpovedný za obsah inzercie a zaväzuje sa, že inzercia ani podklady na inzerciu odovzdané prevádzkovateľovi nebudú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a že šírením takej inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nebudú porušené všeobecne záväzné právne predpisy a že všetky finančné nároky vyplývajúce z autorských diel prípadne podobizní fyzických osôb použitých v inzercii boli ku dňu objednania inzercie objednávateľom uspokojené. Objednávateľ prehlasuje, že fotografie odovzdané na inzerciu boli urobené so súhlasom zobrazených osôb a tieto osoby súhlasia so zverejnením fotografie za účelom inzercie. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi ujmu alebo škodu vzniknutú prevádzkovateľovi v dôsledku zverejnenia inzercie, a to vrátane nákladov na vedenie súdneho konania a náklady právneho zastúpenia.

15. Prevádzkovateľ zverejní inzerciu v termínoch a umiestnení podľa možností prevádzkovateľa.

Objednávateľ súhlasí s dodržiavaním všetkých pokynov a všetkých zásad stanovených na zonaumeni.cz.

16. V prípade opakovaných alebo závažných porušení môže prevádzkovateľ dotknuté účty dočasne pozastaviť alebo trvalo deaktivovať.

17. Objednávateľ alebo tretie osoby môžu prevádzkovateľa kedykoľvek upozorniť na obsah, ktorý sa zdá byť v rozpore s touto obsahovou politikou.

18. Prevádzkovateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad vždy po uhradení ceny inzercie, to znamená po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa.

19. Každá zo strán je oprávnená ukončiť zmluvu o inzercii písomnou výpoveďou doručenou druhej strane. Výpoveď nadobúda účinnosť doručením druhej strane. Inzercia, ktorá je šírená v okamihu ukončenia zmluvy, bude ukončená v termínoch určených prevádzkovateľom.

20. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady inzercie v prípade nesprávneho, nečitateľného alebo nekompletného šírenia inzercie, iba v prípade, že takou chybou bol dotknutý účel inzercie a zmluva bola porušená podstatným spôsobom. Objednávateľ je povinný vadu písomne oznámiť prevádzkovateľovi v lehote piatich (5) dní od prvého šírenia inzercie. V prípade oprávnenej reklamácie, prevádzkovateľ poskytne podľa svojej voľby zľavu z ceny inzercie alebo bezplatné šírenie náhradnej inzercie.

21. Zo závažných prevádzkových dôvodov alebo dôvodov vyššej moci si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nedodržať objednaný termín či umiestnenie šírenia inzercie. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, je poskytovateľ v takom prípade oprávnený zaistiť šírenie inzercie v najbližšom možnom termíne a približnom umiestnení.

22. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup užívateľa k portálu zonaumeni.cz.

23. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek neoprávnené zásahy do portálu zonaumeni.cz, neoprávnený prístup k dátam prevádzkovateľa či iný neoprávnený zásah do počítačových systémov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené dočasným prerušením alebo obmedzením dostupnosti portálu zonaumeni.cz.

24. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky a cenníky v primeranom rozsahu kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmena obchodných podmienok je účinná dňom ich sprístupnenia na portáli zonaumeni.cz, pokiaľ nie je prevádzkovateľom stanovený neskorší dátum účinnosti.

25. Objednávateľ je oprávnený v lehote tridsiatich (30) dní od zverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok a cenníkov e-mailom oznámiť prevádzkovateľovi svoj nesúhlas s aktualizovaným znením obchodných podmienok alebo cenníkov a zmluvu vypovedať s päťdňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom preukázateľného doručenia výpovede prevádzkovateľovi , inak sa stáva pre zmluvný vzťah a šírenie inzercie rozhodné aktualizované znenie obchodných podmienok od stanoveného dátumu účinnosti.

26. Webové stránky zonaumeni.cz môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky, na ktorých obsah a spôsob prevádzkovania prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv, neručí za ich obsah, správnosť a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak odkazujú webové stránky na ďalšie subjekty, potom je za obsah týchto stránok zodpovedný ich prevádzkovateľ, prevádzkovateľ www.zonaumeni.sk za tento obsah nezodpovedá.

27. Prevádzkovateľ môže umiestniť na stránky Zóny umenia na Facebooku inzerované aktivity objednávateľa bez jeho súhlasu.

II. Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním

1.1 Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov v rozsahu, v akom mu takéto údaje objednávateľ poskytne v rámci objednávky služieb poskytovaných prevádzkovateľom a/alebo v rámci plnenia uzavretej zmluvy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom. V rámci vyplnenia objednávky sa jedná o údaje o mene, kontaktnom e-maile a telefónnom čísle.

1.2 Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo (tj spolu s ďalšími údajmi) vztiahnuté k žijúcej fyzickej osobe. Tieto údaje zahŕňajú napríklad mená, IP adresy, vzorce správania a kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa.

1.3 Prevádzkovateľ stanovuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov poskytnutých objednávateľom.

1.4 Spracovanie osobných údajov zahŕňa akúkoľvek operáciu vykonávanú s osobnými údajmi, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, prispôsobenie, pozmenenie, použitie, uloženie, sprístupnenie, blokovanie alebo zničenie.

1.5 Údaje, ktoré o objednávateľovi spracovávame, budú uložené po dobu, počas ktorej bude trvať záujem objednávateľa o produkty a služby prevádzkovateľa a potom ešte 3 roky. V prípade, že objednávateľ uzavrie s prevádzkovateľom zmluvu, budú jeho údaje prevádzkovateľom spracovávané minimálne 3 roky po ukončení poskytnutia služby. Potom budú osobné údaje zmazané.

1.6 Osobné údaje sú spracovávané pre potrebu komunikácie s objednávateľom a pre potreby plnenia zmluvy. Ďalej prevádzkovateľ osobné údaje spracováva pre potreby marketingové, tak aby mohol na základe svojho oprávneného záujmu objednávateľovi ponúkať prostredníctvom e-mailu svoje produkty a služby.

1.7 Osobné údaje môže prevádzkovateľ sprístupniť orgánom verejnej moci v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, v prípade vyšetrovania trestných činov, alebo pokiaľ je inak povinný zverejniť také údaje zo zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci.

1.8 V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov má objednávateľ právo kedykoľvek požadovať prístup k spracovávaným osobným údajom. Má tiež právo na opravu nepresných osobných údajov, právo požadovať, aby prevádzkovateľ ukončil spracovávanie a zmazal osobné údaje objednávateľa, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie osobných údajov objednávateľa, právo uplatniť svoje právo na prenositeľnosť údajov a podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov vrátane námietky proti profilovaniu.

1.9 Ak chce objednávateľ uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo klásť otázky ohľadom spracovania svojich osobných údajov prevádzkovateľom, môže prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese info@zonaumeni.cz na stránke www.zonaumeni.cz alebo na poštovej adrese Helfertova 539/44, 61300 Brno .

1.10 Rovnako má objednávateľ kedykoľvek právo podať sťažnosť na príslušný dozorný úrad, pokiaľ sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

1.11 Prevádzkovateľ prijal technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou alebo výmazom.

III. Informácie o súboroch cookies

  • Cookie je malý textový súbor, ktorý vzniká pri zobrazení webovej stránky. Používa sa ako nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Súbory cookie sú dôležité pre správne fungovanie webu. Neukladáme do nich ale žiadne citlivé osobné údaje, slúžia len napr. pre analýzu návštevnosti a pod.
  • V nastavení prehliadača môže objednávateľ nastaviť obmedzenie používania cookies alebo ich úplné vypnutie. Potom ale naše stránky nemusia plne fungovať.
  • U nás na zonaumeni.sk používame tieto cookies:
  • udržanie užívateľskej relácie - to je nevyhnutné pre rozlíšenie jednotlivých užívateľov
  • pomocné nastavenie webu ako je napr. ukladanie položiek do obľúbených
  • Google Analytics - cookie tretej strany na analýzu návštevnosti webu
  • Google AdWords – cookie tretej strany na využívanie reklamy